Producenci
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

 I.Definicje

 

 

1. Sprzedawca – Andrzej Kapusta i Konrad Musiał prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą: ABDRZEJ KAPUSTA, KONRAD MUSIAŁ „EMKA” SPÓŁKA CYWILNA (adres prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Romualda Mielczarskiego 121; 25-611 Kielce) wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP spółki cywilnej 959-171-54-09, REGON spółki cywilnej 260062152 , adres poczty elektronicznej: zamowienia@akcesoriasklepowe.pl, numer telefonu kontaktowego: tel/fax: 041 345-81-99.

 

2. Sklep internetowy AKCESORIA SKLEPOWE – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod adresem internetowym www.akcesoriasklepowe.pl

 

3. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie internetowym AKCESORIA SKLEPOWE.

 

4. Formularz Zamówienia – formularz dostępny w Sklepie internetowym AKCESORIA SKLEPOWE umożliwiający złożenie Zamówienia.

 

  1. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego AKCESORIA SKLEPOWE, w której widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu, a także ewentualną zmianę zamówienia, w szczególności: ilość towarów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności. 

 

7. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towaru zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego AKCESOARIA SKLEPOWE.

 

8. Konsument - osoba fizyczna nabywająca Towar za pośrednictwem Sklepu internetowego AKCESORIA SKLEPOWE w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

9. Towar - każdy przedmiot oferowany do sprzedaży w Sklepie internetowym AKCESORIA SKLEPOWE.

 

10. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów oraz zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego AKCESORIA SKLEPOWE.

 

11. Konto – konto Klienta założone przez niego w Sklepie internetowym AKCESORIA SKLEPOWE zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.

 

 

 

 II.Postanowienia ogólne

 

 

1.Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego AKCESORIA SKLEPOWE, w szczególności zasady składania zamówień na Towary, dostarczania zamówionych Towarów, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży za Towary a także uprawnienia  Klienta będącego Konsumentem do odstąpienia od umowy. Regulamin reguluje również zasady dotyczące postępowania reklamacyjnego.

 

2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego AKCESORIA SKLEPOWE, w tym przeglądania Towarów oferowanych do sprzedaży przez Sprzedawcę oraz składania zamówień, niezbędny jest: urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 

3. W celu dokonania rejestracji konta w Sklepie internetowym AKCESORIA SKLEPOWE należy wypełnić formularz rejestracyjny, poprzez podanie aktywnego adresu e-mail oraz zdefiniowanie hasła, które jest znane tylko Klientowi. Rejestracja konta wymaga ponadto akceptacji postanowień niniejszego regulaminu.

 

4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy kliknąć pole „Zarejestruj się”.

 

5. Po dokonaniu czynności, o której mowa w ust. 4, na adres e-mail Klienta podany
w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym w celu potwierdzenia rejestracji konta. Potwierdzenie rejestracji konta następuje poprzez kliknięcie na link zawarty w e-mailu wysłanym przez sklep internetowy

 

6. Rejestracja w Sklepie Internetowym AKCESORIA SKLEPOWE a także korzystanie
z funkcjonalności Sklepu Internetowego AKCESORIA SKLEPOWE są nieodpłatne. 

7. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym AKCESORIA SKLEPOWE każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

 

  1. W celu usunięcia konta Klienta należy wysłać wiadomość e-mail na adres: biuro@akcesoriasklepowe.pl

 

 III.Warunki realizacji zamówienia

 

 

1. Klient może składać zamówienia w Sklepie internetowym AKCESORIA SKLEPOWE
24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.akcesoriasklepowe.pl, za wyjątkiem okresu kiedy na stronie internetowej prowadzone są prace konserwacyjne lub z innych przyczyn technicznych nie może być ona wyświetlana.

 

2. Warunkiem złożenia przez Klienta zamówienia w Sklepie internetowym AKCESORIA SKLEPOWE jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego warunków
w trakcie realizacji Zamówienia.

 

3. Rejestracja i założenia konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia
w Sklepie internetowym AKCESORIA SKLEPOWE. Klient ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego AKCESORIA SKLEPOWE bez uprzedniej rejestracji.

 

4. W celu złożenia zamówienia należy:

- wybrać Towar a następnie kliknąć przycisk „do koszyka”,

- wybrać sposób dostawy Towaru,

- wybrać sposób płatności,

- kliknąć przycisk „zamawiam

- wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Towaru,

- zaakceptować postanowienia niniejszego regulaminu,

- kliknąć przycisk „podsumowanie

- kliknąć przycisk „zamawiam i płacę”.

 

5. Klient składając zamówienie może wprowadzić uwagi do składanego zamówienia, umieszczając je we wskazanym do tego miejscu.

 

6. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty nabycia Towarów będących przedmiotem zamówienia.

 

7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma na wskazany przez siebie w formularzu adres
e-mail automatyczną odpowiedź ze Sklepu internetowego AKCESORIA SKLEPOWE potwierdzającą przyjęcie Zamówienia.

 

8. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres e-mail Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji, które stanowi jednocześnie oświadczenie o przyjęciu oferty, a w treści którego Klient zostanie
w szczególności poinformowany o: głównych cechach zamówienia, oznaczeniu Sprzedawcy, sposobie szybkiego porozumiewania się ze Sprzedawcą, łącznej cenie za Towar wraz
z podatkami, a także o opłatach za dostawę Towaru, prawie do odstąpienia od umowy
w przypadku Klienta będącego Konsumentem, trybie postępowania reklamacyjnego
terminie i sposobie dostawy Towaru.

 

 IV.Ceny, płatności i termin realizacji zamówienia

 

 

1. Wszystkie ceny podawane na stronie Sklepu internetowego AKCESORIA SKLEPOWE są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są podawane w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy Towarów, o wysokości których Klient jest informowany na bieżąco w trakcie składania Zamówienia.

 

2. Składając zamówienie Klient wybiera jedną z następujących form płatności:

 

- płatność gotówką przy odbiorze osobistym,

 

- płatność przelewem przed odbiorem Towaru (tzw. płatność z góry). Realizacja zamówienia nastąpi w takim przypadku niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy. W tytule wykonywanego przelewu prosimy podać numer zamówienia.

 

3. Zamówiony Towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS, Poczty Polskiej lub transportem Sprzedawcy (transport firmowy) pod wskazany przez Klienta w zamówieniu adres, w terminie do 28 dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy. Przy każdym Towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia.

 

 4. Dostawa Towarów transportem firmowym możliwa jest w ramach indywidualnych ustaleń pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Koszt transportu firmowego uzależniony jest między innymi od odległości miejsca dostawy od siedziby Sprzedawcy, wagi paczki, rozmiaru zamówienia a także ilości zakupionych Towarów.

 

5. Towary są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

 

6. W przypadku braku otrzymania płatności w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie złożone Klienta i w takiej sytuacji zamówienie uznaje się za niezłożone. W takim przypadku Klient może powtórnie złożyć zamówienie.

 

7. Realizacja zamówienia, za które płatność ma nastąpić przelewem rozpoczyna się dopiero po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedawcy należności za Towar.

 

8. Wszystkie koszty związane z dostawą Towaru pokrywa Klient. Koszty dostawy są wskazywane odrębnie przy składaniu Zamówienia i ich wysokość zależy od wartości zamówienia, rodzaju Towaru, jego wagi i wymiarów. Koszty dostawy będą każdorazowo wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

 

9. Przesyłka dostarczana jest na adres podany przez Klienta w zamówieniu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego Towaru, w przypadku gdy jest to wynikiem błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

 

10. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

 

11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie terminu dostawy Towaru
z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej rozumianej jako nadzwyczajne i niemożliwe do przewidzenia zdarzenie o charakterze zewnętrznym, w szczególności katastrofy, klęski żywiołowe, pożary, wojny, stany wyjątkowe ogłoszone przez władze państwowe. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie wskazanym na stronie Sklepu internetowego AKCESORIA SKLEPOWE, Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić o nich Klienta podając jednocześnie przewidywany czas realizacji Zamówienia.

 

12. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż towarów wystawiając fakturę VAT lub paragon, które są dostarczane Klientowi wraz z Towarem.

 

 V.Odstąpienie od umowy oraz zwrot towaru

 

 

1. Klientowi będącemu Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego AKCESORIA SKLEPOWE umowę na odległość przysługuje prawo do odstąpienia od tej umowy, bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenie na piśmie
w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed jego upływem.

 

2. Termin 14-dniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. W przypadku umowy, która  obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.

 

3. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

 

- na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu,  jak również jest dostępny na stronie Sklepu Internetowego AKCESORIA SKLEPOWE – w zakładce Formularz-Odstąpienie.

- wysłać pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres: Andrzej Kapusta, Konrad Musiał EMKA S.C., ul. Mielcarskiego 121, 25 – 611 Kielce.

 

4. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą.

 

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić Towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy.

 

6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru,
z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 

7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, tj. na rachunek bankowy, z którego został dokonany przelew za Towar, chyba że Konsument wskaże inny sposób.

 

8. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty odesłania Towaru. 

 

9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

10. Towar należy odesłać na adres:, Andrzej Kapusta, Konrad Musiał EMKA S.C., ul. Mielcarskiego 121, 25 – 611 Kielce wraz z dokumentem potwierdzającym nabycie Towaru
w Sklepie internetowym AKCESORIA SKLEPOWE.

 

11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

 VI. Reklamacje – Rękojmia - Gwarancja

 

 

1.Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad fizycznych i prawnych.

 

2. Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny
w szczególności na podstawie w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.

 

3. Reklamacja może być złożona przez Klienta w następujący sposób:

 

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@akcesoriasklepowe.pl

- pisemnie na adres firmy Sprzedawcy tj. Andrzej Kapusta, Konrad Musiał, EMKA S.C. ul. Mielcarskiego 121, 25-611 Kielce z dopiskiem „REKLAMACJA”.

 

4. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności następujące dane:

-  imię i nazwisko,

-  adres do korespondencji,

- adres e-mail, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient zażyczy       sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty e-mail,

-  datę nabycia towaru,

-  rodzaj reklamowanego towaru wraz z jego numerem seryjnym jeżeli jest znany,

-  dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia,

- żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania go o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

-  numer rachunku bankowego, na który w razie uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zwróci Klientowi cenę za Towar lub koszty dostawy Towaru.

 

5. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedawcy dowód zakupu Towaru.

 

6. Jeżeli dane lub informacje podane w reklamacji będą wymagały uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta z prośbą o ich uzupełnienie we właściwym zakresie.

 

7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, zobowiązany jest na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar do sprzedawcy, na adres: Andrzej Kapusta, Konrad Musiał, EMKA S.C., ul. Mielcarskiego 121, 25-611 Kielce.

 

8. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż
w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 

9. Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego AKCESORIA SKLEPOWE za wyjątkiem towarów opisanych jako towary używane, są objęte gwarancją producenta lub Sprzedawcy. Szczegółowe informacje o Towarach, na które udzielana jest gwarancja znajduje się przy ich opisie w Sklepie internetowym AKCESORIA SKLEPOWE. Okres i warunki gwarancji oznaczone są w karcie gwarancyjnej, która będzie wydawana Klientowi wraz
z Towarem.

 

 

VII. Polityka prywatności

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez niego w celu założenia konta w Sklepie internetowym AKCESORIA SKLEPOWE oraz w procesie korzystania ze Sklepu internetowego AKCESORIA SKLEPOWE, w tym  dokonywania zakupów w Sklepie internetowym AKCESORIA SKLEPOWE.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwiać dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym AKCESORIA SKLEPOWE.

3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

4. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży Towarów zamówionych przez Klienta w Sklepie internetowym AKCESORIA SKLEPOWE.

5. W przypadku, gdy Klient wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych, to wyraża tym samym zgodę na otrzymywanie informacji związanych
z ofertą Sprzedawcy i jego działalności. Informacje takie mogą być wysyłane na adres e-mail lub na podany adres domowy lub firmowy Klienta.

6. Klient ma w każdej chwili prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta.

7. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

 

VIII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz Kodeksu Cywilnego.

2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 18 maja 2015 roku

 

do góry
View desktop version
mobisense.pl
Sklep internetowy Shoper.pl